subject
Economics, 28.10.2019 14:46 jasminsexy

Those who own common stock of a corporation are called?

ansver
Answers: 3

Another question on Economics

question
Economics, 28.10.2019 18:28
Kung mas malaki naman ang kita kompara sa gastusin, may bahagi ba ng natirang salapi na napupunta sa pag-iimpok? sa pamumuhunan? idetalye ang sagot.
Answers: 3
question
Economics, 28.10.2019 18:28
Tukuyin ang angkop na konsepto ng mga kahulugang nasa ibaba. 1. buwis 2. sin tax 3. patakarang piskal 4. budget deficit 5. expansionary fiscal policy 6. contractionary fiscal policy. pagdagdag ng gastusin ng pamahalaan at pagbaba ng singil sa buwis upang tumaas ang kabuuang demand na magiging daan upang sumigla ang ekonomiya
Answers: 3
question
Economics, 28.10.2019 18:28
Ano ang naging batayan sa mga nabuong kongklusyon? pangatwiranan.
Answers: 1
question
Economics, 28.10.2019 19:28
Changes in the composition of the population likely to buy increases
Answers: 2
You know the right answer?
Those who own common stock of a corporation are called?...
Questions
question
Filipino, 22.01.2020 01:28
question
Filipino, 22.01.2020 01:28
question
Araling Panlipunan, 22.01.2020 01:28
question
Filipino, 22.01.2020 01:28
question
Filipino, 22.01.2020 01:28
question
Filipino, 22.01.2020 01:28
question
History, 22.01.2020 01:28
question
Filipino, 22.01.2020 01:28
question
Araling Panlipunan, 22.01.2020 01:28
Questions on the website: 971337