subject

Magbigay ng mga pagpapahalaga sa buhay.

ansver
Answers: 1

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:29
Pls po paki answer nalilito po kasi ako 1. ang mga sumusunod na kilos ay nagpapakita nang mapanagutang paggamitng kalayaan maliban sa: a. inilaan ni anthony ang malaking bahagi ng kanyang buhay upangmapalawak ang kanyang kaalaman at karunungan, alam niyang malakingbagay ang magagawa nito upang maiahon niya ang kanyang pamilya sakahirapan at upang maibahagi niya sa lahat ang kanyang mga kakayahan.b. nasaktan ni rebecca ang kanyang ina dahil sa kanyang pagsisinungalingdito. inihanda niya ang kanyang sarili sa magiging reaksyon ng kanyangmga kapatid sa kanyang ginawa. dahil dito siya na mismo ang gumawa ngparaan upang itama ang kanyang pagkakamali kahit pa ito aynangangahulugan na siya ay mapapahiya at masasaktan.c. nasaksihan ni rupert ang ginawang panloloko ng kanyang kapatid sakanyang mga magulang. ang alam ng mga ito, pumapasok siya arawarawsa paaralan ngunit sa halip nagpupunta ito sa computer shopkasama ang mga barkada. dahi alam niyang labis na mapagagalitan angkanyang kapatid hindi sinabi niya ito sa kanyang magulang dahil ayawniyang ito ay mapagalitan o masaktan.d. hindi lingid sa kaalaman ni rachelle ang katiwalian na nagaganap sa loobng kanilang kompanya. saksi siya sa pandaraya na ginagawa ng kanyangmatalik na kaibigan sa report ng kinita ng kompanya. sa kabila nangpakiusap nito na manahimik na lamang siya ay sinabi pa rin niya ito sakanyang boss na naging dahilan ng pagkatanggal ng kanyang kaibigan satrabaho at pakakaroon ng kaso sa hukuman.2. ang mga sumusunod ang palatandaan ng mapanagutang paggamit ngkalayaan maliban sa: a. nakahandang harapin ang anomang kahihinatnan ng mga pagpapasyab. naisasaalang-alang ang kabutihang pansarili at kabutihang panlahatc. hindi sumasalungat ang kilos sa likas na batas morald. naibabatay ang pagkilos sa kahihinatnan nito3. ayon kay sto. tomas de aquino ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob naitakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa maaaring hantungan at ang paraanupang makamit ito. ito ay nangangahulugang: a. ang kalayaan ng tao, katulad ng kilos loob ay nakabatay sa dikta ng isip.b. malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay o kilos.c. ang hantungan ng kilos ay itinatakda ng tao batay sa kanyang pagiging mapanagutan sa paggamit ng kanyang kalayaand. lahat ng nabanggit4. ang kalayaan ng tao ay nakasalalay sa kanyang a. isip b. dignidad c. kilos-loob d. konsensya5. nakilahok sa isang pag-aalsa laban sa pamunuan ng kompanyang kaniyangpinagtatrabahuhan. nangyari ito dahil sa hindi makataong pagtrato ng may-aring kompanya sa lahat ng mga empleyado. dahil dito, siya at ang ilan pangmga kasama na itinuturing na pinuno ng mga manggagawa ay hinuli atikinulong. sa sitwasyong ito, nawala ang kanyang a. karapatang pantao c. panloob na kalayaanb. dignidad bilang tao d. panlabas na kalayaan6. bakit mahalagang hayaan ng isang magulang ang kanyang anak nasumubok, pumili at magpasya para sa kanyang sarili? a. ito ang magbibigay sa kanila ng mga karanasang maaari nilang gamitinggabay sa mga isasagawang pagpapasya sa hinaharapb. ang pagkakataong ibinibigay ng magulang ang magtuturo sa mga anakna sumunod mula sa pag-unawa at pagmamahal at hindi sa pamimilit.c. maiiwasan ang pagrerebelde ng isang anak dahil sa labis na pagnanaisng magulang na magabayan ang kanyang anak patungo sa tamang landas.d. ang pagiging malaya sa pagpapasya ng isang anak ay maaaring magdulot ng sakit dahil sa pagkakamali ngunit dito sila natututo ng mahalagang aral.7. ”ang tunay na kalayaan ay ang paggawa nang mabuti.” ang pangungusap ay: a. tama, dahil ang tao ay nilikha ng diyos na taglay ang likas na kabutihan.b. tama, dahil ang tunay na kalayaan ay mapanagutan kaya’t inaasahang itoay gagamitin sa paggawa nang naaayon sa kabutihan.c. mali, dahil ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng mabuti ayon sa paghuhusga ng taod. mali, dahil magkakaroon lamang ng kabuluhan ang kalayaan kung malayang magagawa ng tao ang mabuti at masama8. ano ang nagbibigay hugis o direksyon sa kalayaan? a. isip b. konsensya c. batas moral d.dignidad9. ang kalayaan ng tao ay hindi lubos. ang pangungusap na ito aynangangahulugang: a. magiging malaya lamang ang tao kung ang kanyang ginawa ay kabutihan.b. ang kalayaan ng tao ay nagtatapos sa kanyang paglabag sa likas na batas moralc. hindi ganap na malaya ng tao, hindi siya maaaring mamili batay lamang sa kanyang naisd. lahat ng nabanggit10. ayon kay fr. de torre, ang tao ay walang kakayahang gawin palagi anganomang kanyang naisin. ang pangungusap ay: a. tama, dahil hindi ganap ang taob. tama, dahil maraming bagay ang nais mangyari at gawin ang tao subalit hindi niya magawa ang mga itoc. mali, dahil taliwas ito sa tunay na kahulugan ng kalayaand. mali, dahil magagawa ng tao ang maraming bagay dahil mayroon siyang isip at kilos-loob
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:29
Ano ang ibig sabihin ng alog na ganda
Answers: 2
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:29
Isang instrumentong ginagamit sa pagbabasa ng ebook
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 23:29
Kailangang makipagtulungan ka sa mga kapwa mo upang mapadali ang paghahanap ng impormayon tungkol sa iyong kapwa tao#pakilike
Answers: 3
You know the right answer?
Magbigay ng mga pagpapahalaga sa buhay....
Questions
question
Araling Panlipunan, 07.11.2020 07:15
question
Filipino, 07.11.2020 07:15
question
Filipino, 07.11.2020 07:15
question
Technology and Home Economics, 07.11.2020 07:15
question
Science, 07.11.2020 07:15
question
Economics, 07.11.2020 07:15
question
Math, 07.11.2020 07:15
question
Araling Panlipunan, 07.11.2020 07:15
Questions on the website: 5644500